Contact 2018-06-25T16:47:33+00:00

Contacts

Yana Dobzhitskaya
Yana DobzhitskayaEvent Coordinator
+7 (903) 555-36-66
rusmrc@yandex.ru
Yana Maltseva
Yana MaltsevaPR-manager
+7 (912) 286-58-46
maltseva75@mail.ru
Kryuchenkov Yuriy Vladimirovich
Kryuchenkov Yuriy VladimirovichGeneral Manager of Gubernskiy Yacht Club – Komatek
+7 (912) 241-70-17
kruchenkov19@mail.ru